Skontaktuj się z nami    

  Logowanie klienta   

  Logowanie pracownika  | 

 

 

Our Disclaimer

 

 

Strona glówna>Polski>


Wylaczenie odpowiedzialnosci

Zapytania handlowe


Zeby poznac nasze rozwiazania inwentaryzacyjne dla handlu detalicznego i innych sektorów, zadzwon:

+44 1279 775600

Dane kontaktowe
   Orridge


Wyslij email do Orridge
 


Strony tej witryny („witryna“) są publikowane w imieniu Orridge.

Prosimy o uważne przeczytanie warunków użytkowania, ponieważ korzystanie z witryny będzie uważane za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie tych warunków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie, zaś ewentualne zmiany będą publikowane tutaj. Radzimy regularne przeglądanie warunków użytkowania, gdyż dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian będzie uważane za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na te zmiany.

Informacje publikowane przez nas w witrynie są dostarczane przez Orridge lub, tam gdzie jest to wskazane, przez strony trzecie. Dokładamy wszelkich starań w celu upewnienia się, że informacje publikowane w witrynie są zgodne w momencie publikacji i regularnie aktualizowane, jednak Orridge nie może zagwarantować ich zgodności z prawdą i możemy zmienić treść informacji w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

PUBLIKUJEMY WITRYNĘ „AS IS“, TO ZNACZY BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOMNIEMANYCH, CO DO FUNKCJONOWANIA WITRYNY, PRAWIDŁOWOŚCI ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI, LUB WYMIENIONYCH W NIEJ PRODUKTÓW I USŁUG (O ILE TAKIE GWARANCJE MOŻNA WYKLUCZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA), ZAŚ ORRIDGE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ JAKICHKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB BRAKÓW W TREŚCI ZAWARTYCH W WITRYNIE INFORMACJI.

Informacje zawarte w witrynie nie stanowią zaproszenia do inwestowania w akcje lub inne produkty i usługi, do handlowania nimi, ani też do zawierania umów z Orridge lub z jakąkolwiek inną firmą. Podejmując jakiekolwiek decyzje inwestycyjne nie należy polegać na informacjach podanych w witrynie.

Wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek produktu lub usługi, które były lub mogą być świadczone przez Orridge bądź jakąkolwiek inną firmę, nie są równoznaczne z obietnicą, że taki produkt lub usługa będą dostępne w każdej chwili. Zmiany i ulepszenia takich produktów lub usług mogą być dokonywane w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Prawa autorskie do tych stron należą do firmy Orridge, która jest właścicielem praw autorskich do treści publikowanych w witrynie, chyba że wskazano inaczej, zamieszczając informację o własności strony trzeciej. Obrazy, znaki towarowe i marki są także chronione przez inne prawa własności intelektualnej i nie wolno ich kopiować ani przywłaszczać sobie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie zabronione w zawiadomieniu opublikowanym na każdej stronie, można wydrukować kopię tych części witryny, które mogą być w uzasadniony sposób potrzebne do własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że na każdej kopii uwzględnione zostaną wszelkie odpowiednie informacje o własności i wyłączeniu odpowiedzialności. Wszelkie inne użycie jest zabronione.

Treść i informacje przekazane przez osoby trzecie, inne niż Orridge, są jednoznacznie zidentyfikowane tam, gdzie się znajdują. Publikujemy te treści w formie, w jakiej zostały nam dostarczone, i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zgodność z prawdą i aktualność. Przed wykorzystaniem takich treści i informacji należy podjąć odpowiednie kroki w celu ich zweryfikowania.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek innej witryny, z której nastąpił dostęp do niniejszej witryny, lub do której kieruje hiperłącze z niniejszej witryny, ani też nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z takich witryn.

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Anglii i Walii, zaś w razie jakiegokolwiek sporu wyłączną jurysdykcję mają sądy Anglii.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych warunków użytkowania zostanie w jakimkolwiek zakresie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną, niezgodną z prawem lub niemożliwą do wyegzekwowania, część ta zostanie w takim zakresie oddzielona od pozostałych warunków, które pozostaną obowiązujące w pełnej mocy dozwolonej przez prawo.

© Orridge & Co Limited
 


 

 
   

©1846-2010 Orridge & Co. Wszystkie prawa zastrzeżone | Logowanie klienta | Logowanie pracownika | Wyłączenie odpowiedzialności | Mapa witryny | Inwentaryzacja w handlu detalicznym

Belgium Czech Germany United Kingdom Spain France Italy Netherlands Poland